Al ginn ass nischt fir Feiglinger

Di eng ginn op di 50 lass an di aner op di 60.
3 Mnner an 3 Fraen.
Si sinn net al.
Si sinn am gaang al ze ginn.
Awer dat dauert nach. Alles zu senger Zit.
Elo erfllen se sech mol nach en alen Dram.
Den Dram vun enger WG, enger Wunngemeinschaft.